Vad innebär egentligen EU:s nya paket för en cirkulär ekonomi?

Den 23 februari antog EU-kommissionen, Rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att närma sig en cirkulär ekonomi, med syfte att även öka EU:s konkurrenskraft, värna miljön och öka energieffektiviteten. Bland annat så innehöll det cirkulära ekonomipaketet ändringsförslag av EU:s förpacknings- och avfallsdirektiv – något som direkt påverkar Papperskretsen och dess medlemmar.

Återvinningsmålen för 2025 och 2030 har reviderats, och en ytterligare kategori (aluminium) har tillkommit. Däremot kvarstår målen för papper, som ligger på 75% för 2025 och 85% för 2030. Totalt sett så ska alla materialslag ligga på 65% senast 2025 och 70% senast 2030. Kommissionen kommer inom de närmsta tre åren att undersöka hur designkrav på förpackningar kan öka återanvändning och främja hög kvalitet i återvinningen. Vikten av återanvändning (”reuse”) betonas överlag starkt i överenskommelsen.

En tillsatt expertgrupp kommer att arbeta vidare med hur mätmetoderna för återvinningsmålen kommer att se ut, med syfte att harmonisera mellan EU-länderna. Fokus kommer att ligga på att väga det material som faktiskt går till återvinning, snarare än allt insamlat material. Utöver riktlinjer för mätmetoderna kommer arbetsgruppen även att diskutera schablonavdrag vid mätning direkt från sortering, eventuella undantag samt övergångsregler från dagens system.

Medlemsländerna ska även säkerställa att producentansvar för förpackningar är inrättat senast 2024, då det anses ha positiv effekt på miljön och i dagsläget inte är fallet över hela EU.

För ytterligare information, läs mer här.